Google Haritalar

Yeni Mahalle/Ankara

Pzt-Cts 08.30-18:00

Çalışma Saatleri

Pzt-Cts 08.30-18:00

Çalışma Saatleri

Google Haritalar

Yeni Mahalle/Ankara

Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

1. Tanımlar

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza,

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,

KVK Kanunu : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

KVK Kurulu : Kişisel Verileri Koruma Kurulu,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,


2. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, VERİ SORUMLUSU, 1354 Cadde 1357 Sokak No:30 Yenimahalle/ANKARA, Tel: (312) 395 53 53,  Kep E-mail elci@hs01.kep.tr adresinde Mukim, ULUS VD ve 3310359127 Vergi Numarası ile kayıtlı, 013310-3591-2700015 Mersis No’lu Elci Elektronik Klima Ltd. Şti (ELCİ ELEKTRONİK) olup, iş bu AYDINLATMA FORMU, ELCİ ELEKTRONİK nezdinde Kişisel Verilerin işlenmesi ile ilgili AYDINLATMA METNİ’ ne ilişkin TEBLİĞ ve sair ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirmeleri içermektedir.

KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yukarıda iletişim bilgileri verilen ELCİ ELEKTRONİK veri sorumlusu olarak tanımlanmış olup, KVKK uyarınca gerekli iş ve işlemlerin ELCİ ELEKTRONİK adına yürütülmesi hususunda belirlenecek VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ ayrıca KVK ve Gizlilik Politikası adresinde gösterilmektedir.

 

3.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

ELCİ ELEKTRONİK tarafından sunulan faaliyetler kapsamında toplanan yada Kişisel Veri ilgilisi tarafından verilen Kişisel Veriler, mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca, veri sorumlusu ELCİ ELEKTRONİK tarafından KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Reklam, Tanıtımı kampanya vb. pazarlama süreçlerinde kullanılmak yanında, ELCİ ELEKTRONİK faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve sair yasal düzenleme ve zorunluluklar nedeni ile aşağıda açıklanan çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir. Söz konusu kişisel Veriler, yasal olarak verilerin işlenmesi hususundaki düzenlemeler dışında, iş bu AYDINLATMA FORMU’ n un incelenmesini müteakip ayrıca Kişisel Veri Sahibi tarafından aşağıdaki hususların yerine getirilebilmesine istinaden AÇIK ONAY verilmesi;

– Yeni ürün duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması amacı dahil olmak üzere ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı,

– Promosyon, kişiye özel kampanya çalışmaları,

– Reklam, hedefleme ve analiz çalışmaları,

– Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyidi,

– İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydedilmesi ve Süreçlerle ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi,

– Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlenmesi,

– Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifası,

– Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,

– yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,

– Ayrıca, ELCİ ELEKTRONİK tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi yanında AÇIK RIZA/ Muvafakatname formunda belirtilen ve Veri sahibi tarafından izin verilen diğer hususlar, için işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda verilmesi halinde açık onay kapsamında hizmet alınan üçüncü kişiler dahil ELCİ ELEKTRONİK iş ortakları ve tedarikçileri, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. ELCİ ELEKTRONİK, yasal zorunluluklar ve kanunen tanınan haklar dışında, açık onay olsun ya da olmasın Kişisel verileri kanunen yasaklanmış herhangi bir şekilde 3. Kişiler ile PAYLAŞMAMAKTADIR.

 

4.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ELCİ ELEKTRONİK tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere şubelerde Veri sahibi tarafından bilgi verilmesi, web sitesi üyelik bilgileri, mesafeli satış sözleşmesi, web sitelerine yerleştirilmiş çerezler ve sair kanunen izin verilen yöntemler yoluyla toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5.Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, ELCİ ELEKTRONİK’ e başvurarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  5. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarını her zaman kullanabilir ve bilgi talep edebilirsiniz. Usulüne uygun başvuru ve talepleriniz ELCİ ELEKTRONİK tarafından 30 (otuz) gün içerisinde yerine getirecektir.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi elci@hs01.kep.tr ya da KEP adresine e-posta yolu ile gönderebilirsiniz.

 

6.Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde Veri Sahibi’ nin; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak yasal mevzuat düzenlemesi gereğince başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kişisel Verileriniz Hususunda ELCİ ELEKTRONİK tarafından, yasal mevzuat gereği düzenlenen KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZI incelemek için linki takip edebilirsiniz. İş bu politika, açık onay ve yasal mevzuat düzenlemeleri yanında ELCİ ELEKTRONİK, kişisel verilerinizin korunması ve mevzuat dışı kullanılmaması hususunda gerekli özeni, dikkati göstermekte ve 3. Kişiler tarafından bu verilere ulaşımın engellenmesi hususunda gerekli teknolojik ve idari tedbirleri ayrıca almaktadır.