Google Haritalar

Yeni Mahalle/Ankara

Pzt-Cts 08.30-18:00

Çalışma Saatleri

Pzt-Cts 08.30-18:00

Çalışma Saatleri

Google Haritalar

Yeni Mahalle/Ankara

Kişisel Verileri Saklama

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

1. GİRİŞ 1.1. Amaç ve Kapsam
Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politi kası (“Politi ka ”), T.C Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak Kişisel Verilerin Silinmesi,Yok Edilmesi veya Anonim Hale Geti rilmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve veri sahiplerini kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresinin belirlenmesi esasları ile silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkında bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Elci Elektronik Klima Limited Şirketi (“Elci Elektronik”) tarafı ndan hazırlanmıştır. Elci Elektronik çalışanları, çalışan adayları, mal ve hizmet sağlayıcıları, mal ve hizmet alıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politi ka kapsamında olup Elci Elektronik ’ in sahip olduğu ya da Elci Elektronik tarafı ndan yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

Açık Rıza

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle
açıklanan rıza.

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale geti rilmesi.

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomati k olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin
parçası olmak kaydıyla otomati k olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bu-
lunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Geti rilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleşti rilerek dahi hiçbir surett e kimliği belirli
veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle geti rilmesi.

Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde
erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale geti rilmesi.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Periyodik İmha

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

2. İlkeler
Elci Elektronik tarafı ndan kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıda yer alan ilkeler çerçeve sinde hareket edilmektedir
• Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale geti rilmesinde Kanun ’a ve ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve işbu Politi kaya tamamen uygun hareket edilmektedir.
• Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale geti rilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler Elci Elektronik tarafından kayıt altı na alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanmaktadır.
• Kurul tarafı ndan aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı tarafı mızca seçilmektedir. Ancak, İlgili Kişinin talebi halinde uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilecektir.
• Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel veriler Elci Elektronik tarafı ndan resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale geti rilmektedir. Bu hususta İlgili Kişi tarafı ndan Elci Elektronik’ e başvurulması halinde;
– İleti len talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplandırılmaktadır,
– Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin edilmektedir.

3. Saklama ve İmhayı Gerekti ren Sebeplere İlişkin Açıklamalar
Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Elci Elektronik tarafı ndan özellikle (i) ti cari faaliyetlerin sürdürülebilmesi, (ii) hukuki yükümlülüklerin yerine geti rilebilmesi, (iii) çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası için Kanun ve diğer ilgili mevzuatt a belirti len sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.
Saklamayı gerekti ren sebepler aşağıdaki gibidir:
• Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
• Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
• Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Elci Elektronik’in meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,
• Kişisel verilerin Elci Elektronik’in herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine geti rmesi amacıyla saklanması,
• Mevzuatt a kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
• Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerekti ren saklama faaliyetleri açısından veri sahipleri nin açık rızasının bulunması.

4. Saklama ve İmha Süreleri
Elci Elektronik tarafı ndan Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespiti nde aşağıda sırasıyla belirti len ölçütlerden yararlanılmaktadır:
• Mevzuatt a söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Anılan sürenin sona ermesi akabinde veri hakkında aşağıdaki madde kapsamında işlem yapılır.
• Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatt a öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda sırasıyla;
– Kişisel veriler, Kanun’un 6. maddesinde yer alan tanımlama baz alınarak, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler olarak sınıfl andırmaya tabi tutulur. Özel nitelikte olduğu tespit edilen tüm kişisel veriler imha edilir. Söz konusu verilerin imhasında uygulanacak yöntem verinin niteliği ve saklanmasının Elci Elektronik nezdindeki önem derecesine göre belirlenir.
– Verinin saklanmasının Kanun’un 4. maddesinde belirti len ilkelere uygunluğu örneğin; verinin saklanmasında Elci Elektronik’in meşru bir amacının olup olmadığı sorgulanır. Saklanmasının Kanun’un 4. maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebileceği tespit edilen veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
– Verinin saklanmasının Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan isti snalardan hangisi/hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen isti snalar çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Söz konusu sürelerin sona ermesi halinde veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Elci Elektronik tarafı ndan tespit edilen saklama, imha ve periyodik imha sürelerine, işbu Politika ’nın ekinden ulaşabilirsiniz. Saklama süresi dolan kişisel veriler, işbu Politi ka ’nın ekinde yer alan imha süreleri çerçevesinde, görsel ve işitsel kayıtlar (1 ay) hariç olmak üzere, 6 (altı ) aylık periyodlarla işbu Politika ’da yer verilen usullere uygun olarak anonim hale geti rilir veya imha edilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale geti rilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altı na alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanır.

5. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhasına İlişkin Usuller, Teknik ve İdari Tedbirler
Elci Elektronik, isti hdam kapsamında yerine geti rmesi gereken yükümlülüklerini yerine geti rebilmesi, bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu olması, müşteri hizmetleri, tüketi ci hakları ve diğer imkânlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ti cari mali hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, işletmenin güvenliğinin sağlanması veya Elci Elektronik’in meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması halinde toplanılacak olan kişisel veriler Elci Elektronik Bilgi sistemine işlenmektedir. Buna ek olarak dijital kopya şeklinde saklanan tüm veriler de işletmenin kendi “server”ına  kaydedilmektedir.
Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla Kanun’un 12. maddesindeki ilkeler çerçevesinde, Şirket tarafı ndan alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

5.1. İdari Tedbirler:
Elci Elektronik idari tedbirler kapsamında;
• Saklanan kişisel verilere işletme içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.
• İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafı ndan elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
• Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
• Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel isti hdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğiti mleri verir.
• Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri
yapar ve yaptı rır. Deneti mler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafi yetlerini giderir.
• Kişisel verilerin bulunduğu ortama göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmasını sağlar ve bu ortamlara yetkisiz giriş çıkışları engeller.

5.2.Teknik Tedbirler:
Elci Elektronik teknik tedbirler kapsamında;
• Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.
• Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.
• Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.
• Düzenli olarak ve ihti yaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafi yetlerinin kontrolünü sağlar.
• Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altı nda tutulmasını sağlar.
• Kişisel verilerin yok edilmesini geri dönüştürülemeyecek ve deneti m izi bırakmayacak şekilde sağlar.
• Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortamı, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veya kriptografik yöntemler ile korur.
• Özel nitelikli kişisel verileri üzerinde gerçekleşen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli olarak loglanmasını sağlar.
• Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerini sürekli takip ederek gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yaptı rılmasını sağlar.


6. Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Sorumluluklar ve Görev Dağılımı
Elci Elektronik’ in tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politi ka kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğiti mi ve farkındalığının arttı rılması, izlenmesi ve sürekli deneti mi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere akti f olarak destek verir.
Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım aşağıda gösterilmiştir.

7. Politikanın Yürürlüğe Sokulması, İhlal Durumları ve Yaptı rımlar
• İşbu Politi ka tüm çalışanlara duyurularak yürürlüğe girecek ve yürürlüğü iti bariyle tüm iş birimleri, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve kişisel veri işleyen herkes için bağlayıcı olacaktır.
• Çalışanların politi kanın gereklerini yerine geti rip geti rmediğinin takibi ilgili çalışanların amirlerinin sorumluluğunda ola- caktır.
Politi kaya aykırı davranış tespit edildiğinde konu derhal ilgili çalışanın amiri tarafı ndan bağlı bulunan bir üst amire bildi rilecektir.
• Aykırılığın önemli boyutt a olması halinde ise üst amir tarafı ndan vakit kaybetmeksizin Kişisel Verileri Koruma Komitesi’ne bilgi verilecektir.
• Politi kaya aykırı davranan çalışan hakkında, İnsan Kaynakları tarafı ndan yapılacak değerlendirme sonrasında gerekli idari işlem yapılacaktır.

8. Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreleri
Kişisel veriler politi ka’nın 4. maddesinde belirti len hususlar dikkate alınarak aşağıdaki tabloda belirti len süreler boyunca saklanarak süre sonunda ise anonim hale geti rilecek veya yok edilecektir.

Süreç

Saklama Süresi

İmha Süresi

İş Kanunu kapsamında saklanılan veriler (örn. performans kayıtları vs.)

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 15 yıl

Saklama süresinin biti mini takiben 180 gün içerisinde

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında toplanan veriler (sağlık raporları vs.)

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 15 yıl

Saklama süresinin biti mini takiben 180 gün içerisinde

SGK mevzuatı kapsamında tutulan veriler

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 15 yıl

Saklama süresinin biti mini takiben 180 gün içerisinde

İş kazası/meslek hastalığına ilişkin bir talepte/davada kullanılabilecek dökümanlar

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 15 yıl

Saklama süresinin biti mini takiben 180 gün içerisinde

Sair ilgili mevzuat gereği toplanan veriler

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 15 yıl

Saklama süresinin biti mini takiben 180 gün içerisinde

İş Kanunu kapsamında saklanılan veriler (örn. performans kayıtları vs.)

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 15 yıl

Saklama süresinin biti mini takiben 180 gün içerisinde